article photo

03-11-2016

Нов инвестиционно-застрахователен продукт на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и Пощенска банка

Чрез стратегическото си партньорство двете компании предлагат на клиентите възможност за постигане на атрактивна доходност във времето

 
За да отговорят на потребителското търсене на възможности за инвестиции с по-висока доходност, ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ в партньорство с Пощенска банка предлагат атрактивна възможност за инвестиция, съчетана със застрахователна защита чрез застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт.

„Еверест Инвестиционно-застрахователен продукт“ е специално разработена застрахователна програма за вложение и инвестиране в структуриран продукт, базиран върху EURO STOXX 50, който дава възможност за постигане на атрактивна доходност във времето. Индексът EURO STOXX 50 отразява движението на акциите на 50-те водещи европейски компании и движението на икономиката на Еврозоната.

„Еверест“ е алтернатива на спестовните продукти, която гарантира цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа, едновременно с възможността за реализация на до 28% доходност, в зависимост от разликата в стойността на индекса към момента на изкупуване на падеж. Този инвестиционно-застрахователен продукт включва и животозастрахователно покритие за срока на инвестицията.

Параметрите на предложението включват минимална сума на инвестицията от 5 000 евро и срок от 5 години. Ако в рамките на този срок настъпи събитие, покрито от сключената застраховка, застрахователят изплаща 110% от внесената от клиента застрахователна премия, която е равна на първоначално инвестираната сума.

Сключването на застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, базиран на EURO STOXX 50, ще се предлага до 14 декември 2016 г. единствено чрез Пощенска банка – в цялата клонова мрежа и центровете на банката за персонално банкиране в цялата страна. 

Повече информация за продукта можете да получите от експертите в офисите на Пощенска банка.