article photo

21-02-2011

Обученията по ОПРЧР протичат по план

(21.02.2011 г., София) В съответствие с предварителната програма, към края на януари 2011 г. близо 60 служители на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП успешно преминаха курсове по “Комуникативни умения” и "Умения за управление на човешките ресурси".
Обученията стартираха през ноември миналата година, след като през октомври 2010 г. БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП подписа договор с Агенция по заетостта за реализиране на проект № ESF 2102-01-07108 за „Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, търговски умения и финансова култура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
В рамките на подписаното споразумение са включени и курсове “Финанси за не-финансисти”, “Търговски умения” и „Управление на екипи”, планирани за февруари и март тази година.