Информационен център
Успешен финал на обученията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

(31.03.2011 г., София) В средата на март четиридесет и седем служители на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” преминаха курс на обучение по „Изграждане на екипи” като част от подписания с Агенция по заетостта договор за реализиране на проект с № ESF 2102-01-07108 за „Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, търговски умения и финансова култура”. С това обучение всички набелязани теми по проекта бяха обхванати в договорените срокове.

Съгласно условия на договор за безвъзмездна финансова помощ с № ESF 2102 – 01 – 07053, в рамките на половин година служители на дружеството от София и страната успешно преминаха през обучения в още четири направления. Сесиите по темите „Комуникативни умения“ и „Умения за управление на човешките ресурси“ се състояха в периода ноември 2010 – януари 2011г., а обученията по „Търговски умения (умения за продажба и следпродажбено обслужване)” и „Финанси за не-финансисти” се проведоха през февруари тази година.

Този шестмесечен проект за обучение на служителите на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Финансовият принос предоставен от Европейският социален фонд е в размер на 14 994 лева (четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
BLVIG_OPRCHR_31032011.pdf

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.