Информационен център
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” стартира обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Фокусът на обученията е насочен към „Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, търговски умения и финансова култура"

  

(27.10.2010, София) На 08.10.2010 г. бе подписан договор между ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Агенция по заетостта за реализиране на проект № ESF 2102-01-07108 относно „Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, търговски умения и финансова култура". Този проект дава възможност на дружеството да проведе серия от обучения за своите служители, които са насочени към повишаване на ефективната комуникация, както вътре в рамките на организацията, така и между дружеството и неговите клиенти. 

Планираните обучения включват следните теми - „Комуникативни умения“, „Изграждане и функциониране на екипи“, „Умения за управление на човешките ресурси“, „Търговски умения (умения за продажба и следпродажбено обслужване)”, „Финанси за не-финансисти“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Общата стойност на предстоящите обучения възлиза на близо 21 хил. лв., като ЕСФ и българската Агенция по заетостта ще осигурят 70% от сумата. 

Съгласно постигнатите договорки, серията от обучения ще се реализират от ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД по договор за безвъзмездна финансова помощ с номер ESF 2102 – 01 – 07053. 

Продължителността на проекта е шест месеца, като първите обучения стартират в началото на месец ноември.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
BulstradLife_OPCHR_2010.pdf

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.